Animasyonla Hikayeleştirilmiş Turizm Hafızam Oyunu


Özet Görüntüleme: 20 / PDF İndirme: 17

Yazarlar

  • halil mesut baylak Milli eğitim Bakanlığı
  • Celal ŞENGÜN
  • Seval AKÇAY

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12532703

Anahtar Kelimeler:

Animasyon, Turizm, Turizm Oyunu

Özet

İnsan hayatı eğitim ve öğretimle nitelikli katkılar kazanırken, gelişen teknolojiler öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yeni alanlar oluşumuna zemin hazırlamaktadır.Teknolojik Gelişme, davranış değişikliklerine ve farklı önceliklerin oluşmasına yol açmaktadır.Teknolojinin gelişmesine paralel ortaya çıkan turizmde farkındalık oluşturma etkinliklerinin irdelenmesi yanında ele alınması gereken unsur öğrencilerin turizm aktivitesine, teknolojiye bakış açıları, beklenti ve değerlendirme durumlarının irdelenmesi gerekmektedir. Farklı türdeki okullarda öğrenim gören 100 lise öğrencisi üzerinde yaptığımız ankete dayalı araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesi önem arz etmektedir.Çalışmada amaç, turizm aktivitelerini teknoloji-tasarım uygulamalarında aktif kullanımının ve uygulanmasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, modern gelişmelerin ışığında teknolojinin sunduğu tamamlayıcı çözüm önerisi oluşturmaktır. Ankete dayalı araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulgular analiz edilerek teknolojinin tasarlanması strateji belirlenmiş ve “Turizm Hafızam” olarak nitelendirilen animasyonla hikayelendirilmiş Turizm oyunu hazırlanmıştır. Çalışma sonunda önerilen uygulama ile şehirlerin sahip olduğu turizm fonksiyon ve özelliklerin dijital oyun olarak öğrenilmesi ve kolay hatırlanması sağlanılmış olunacak.

Referanslar

Açıkgöz,K.Ü.,2003, Aktif Öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları, Kanyılmaz Matbaası.

Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Baylak,H.M.,2016. Ortaöğretim Fiziki Coğrafya Konularının Öğretiminde 3d Simülasyon Metodunun Kullanılması. Geomed2016 4. Uluslar Arası Coğrafya Sempozyumu (23-26 Mayıs 2016, Antalya) Bildiriler Kitabı,253-259.

Birkök, M. C.. (2008). Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Eğitimde Alternatif Medya Kullanımı: Sinema Filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Cilt: 5(2), 1-12.

Demirci, A., Taş, H.İ. & Özel, A. (2007). Türkiye’de Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Teknoloji Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 15, S.37-54.

Geçit, Y., 2011. Türkiye’de Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimi Konusunda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi.Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 23, Ocak - 2011, S. 327-351

Gül, F. (2013). İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları Ve Felsefe. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 17-21.

İşman, A. (2008). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Kaptan, F. (1998). Fen Öğretiminde Kavram Haritası Yönteminin Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14, 95-99.

Karaçöp, A., Doymuş , K., Doğan, A., Koç, Y., 2009, Öğrencilerin Akadeim Başarılarına Bilgisayar Animasyonları Ve Jigsaw Tekniğinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235

Kazu, H. , Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım Amaçları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18/2, S.175-188.

Köseoğlu,P., 2010, Biyoloji Eğitiminde Birleştirme Tekniği Temelli Öğretimin Akademik Başarı, Özyeterlilik Ve Tutuma Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-254.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Özdağ, U. (2005). Edebiyat Ve Toprak Etiği Amerikan Doğa Yazınında Leopold’cu Düşünce, Ürün Yayınları, Isbn: 975-7145-95-5.

Özgen,N(2011).”Fiziki Coğrafya Dersi Öğretim Metoduna Farklı Bir Yaklaşım: Gezi-Gözlem Destekli Eğitim”, Marmara Coğrafya Dergisi, S.23,S.375,

Şahin Yanpar, T. Ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara.

Takmaz, Yılmaz, M. Ve Kalpaklı F. (2018). Doğa Ve Çevre Eğitimi İçin Öğretim Materyali Olarak Avatar Filmi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, Ocak .

Taş, H.İ., (2006). Farklı Cbs Eğitim Metodları Ve Programları. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 13, S.49-65. İstanbul.

Türkmen, H., (2010). İnformal (Sınıf-Dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış Ve Eğitimimize Entegrasyonu, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.

Yalın, H.İ. (2002). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yanpar, T., (2007). Etkili Ve Anlamlı Öğrenme İçin Kuramsal Yaklaşımlar Ve Yapılandırmacılık. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğ

Yapıcı,İ.Ü.,Hevedanlı,M.,2013, Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi. Gaziantep UniversityJournal Of SocialSciences, 12(2),307-314.

Yazıcı, Ö (2015). “Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Üç Boyutlu Görsel Materyal Geliştirmelerine Yönelik Deneyimleri: Karabük Üniversitesi Örneği.”Marmara Coğrafya Dergisi, S.31. S.99,

Yıldırım, A. Ve Şİmşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin.

Yılmaz, M. (2018). Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılması Ve Biyoloji Eğitimindeki Yansımaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 24-37.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-25

Nasıl Atıf Yapılır

baylak, halil mesut, ŞENGÜN, C., & AKÇAY, S. (2024). Animasyonla Hikayeleştirilmiş Turizm Hafızam Oyunu. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.12532703

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri