ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GELECEK KAYGISI


Özet Görüntüleme: 22 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

  • Nuray Aşantuğrul Kurum yok

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12532649

Anahtar Kelimeler:

Gelecek kaygısı, üniversite öğrencileri, nitel araştırma

Özet

Üniversite öğrencilerinin gelecekte yapmak istedikleri mesleğe yönelik eğitim aldıkları, hayatlarına yön verecek planları gerçekleştirmek amacıyla hareket geçtikleri bir dönemdir ve bu dönemde geleceğe yönelik kaygı yaşamaları olasıdır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bulunan farklı üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam etmekte olan kolay örnekleme yöntemiyle seçilen 15 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ile 7 tane açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin özellikle iş bulma kaygısı, mesleğe dair endişeler, sınav stresi, ekonomik sıkıntılar ve yaşam zorluğu gibi konularda gelecek kaygısı duydukları belirlenmiştir. Bu kaygıyı azaltabilmek için ise öğrencilerin lisansüstü eğitime devam etmeyi düşündükleri, bulundukları bölümde kendilerini geliştirmeye önem verdikleri, sınavlara hazırlandıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular ilgili alanyazın kapsamında tartışılmış ve gelecek araştırmalar ve alandaki uzmanlar için önerilerde sunulmuştur.

Referanslar

Akçok, B. (2022). "Gelecek Kaygısı Nedir? Sebepleri ve Etkileri Nelerdir?", Bilgi Ustam: https://www.bilgiustam.com/gelecek-kaygisi-nedir-sebepleri-ve-etkileri-nelerdir/, (31.12.2022).

Akgün, A., Gönen, S., ve Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.

Araç Ilgar, E. ve Cihan, B. B. (2019). Spor yöneticiliği programlarında öğrenim gören öğrencilerin sektörel beklenti, mesleki belirsizlik ve gelecek kaygılarının incelenmesi: fenomonolojik bir çözümleme. Spor Eğitim Dergisi, 3(1), 81-92.

Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.

Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi-Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 71-84.

Esmer, Y. & Arıbaş, A.N. (2023). Önlisans öğrencilerinin gelecek kaygılarına yönelik nitel bir araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 25(44), 330-347.

Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Suny Press.

Işık, E. (1996). Nevrozlar. Ankara: Kent Matbaası.

Okutan, E. ve Akbaş, M. G. (2019). 15-24 Yaş Arası Öğrencilerin Kariyer Kaygılarını İncelemeye Yönelik Literatür Araştırması. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 33-41.

Oral Kara, N., Akın, G. ve Alp, S. (2020). Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı ile sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(2), 150-169.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Ozen, N. S., Ercan, I., Irgil, E. ve Sigirli, D. (2010). Anxiety Prevalence and Affecting Factors Among University Students. Asia Pacific Journal of Public Health, 21(1), 127-133. https://doi.org/10.1177/1010539509352803

Özkan, K. K. (2011). Kaygı (Anksiyete). http://www.sokratespsikiyatri.com.tr/index.php/makaleler/detay/18 (Erişim Tarihi: 20.09.2014)

Şanlı Kula, K. ve Saraç, T. (2016). Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 227-242.

Türk Dil Kurumu (TDK) (2022). "Kaygı". Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/, (30.12.2022).

Türköz, O., Bektaş, M., Çiçek, H. (2021). Lisansüstü eğitim alan bireylerde gelecek kaygısı. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 132-152.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

Aşantuğrul, N. (2024). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GELECEK KAYGISI. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 62–68. https://doi.org/10.5281/zenodo.12532649