Biyoçeşitlilik Öğretiminde Farklı Bir Yöntem: Ağaç Kitabı


Özet Görüntüleme: 12 / PDF İndirme: 7

Yazarlar

  • halil mesut baylak Milli eğitim Bakanlığı
  • Şadiye YILMAZ BİLİR
  • Harun DOĞAN
  • Ali ŞİMŞEK
  • Mumin ÜNLÜKAÇAR
  • Gülşah ÜNLÜKAÇAR

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12532383

Anahtar Kelimeler:

Ağaçlar, Ağaç Kitabı, Biyoçeşitlilik, Bitki Coğrafyası, İşbirlikçi Öğrenme.

Özet

Toplumdaki bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek için çevresine müdahale etmekte ve çeşitli etkinliklerle çevresini etkilemektedir. insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi, içinde yaşadığı ekosisteme uygun hareket ederek doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmasına bağlıdır. Bu nedenle coğrafya öğretiminin ana amaçlarından birisini, günlük yaşantımızla iç içe olan ve yaşadığımız çevreyi anlamlandırmamızı, çevreye uyum sağlayabilmemiz için gerekli bilginin elde edilmesini ve bu bilgileri uygulamamızı sağlayabilmek oluşturmaktadır. Ankete dayalı araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulguların analiz edilmesi ve bulgular ışığında biyoçeşitlilik kavramında yer alan ağaçların öğrenilmesi stratejisinde ele alınması gereken durumlar söz konusudur. “Ağaç kitabı” adlı proje ile bireylerin çevrelerine karşı duyarlılığı artırmak amacıyla coğrafya eğitimi içerisinde verilen biyoçeşitlilik kavramına karşı ilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik uygulama örneği oluşturmak ana hedef olarak belirlenmiştir. Ağaçların eğlenceli, beş duyuya hitap eden, bölgelere ve ihtiyaca göre geliştirilebilir özellikte, teknolojik unsurlarında yerleştirilebileceği özgün bir biyoçeşitlilik öğretim ve farkındalık materyali oluşturulması gerekliliği vardır. ortaya çıkarılan ürün ile interdisipliner bir konu olan ve biyoçeşitlilik kavramının ana unsurları içerisinde değerlendirilen ağaçlara karşı ilgi, farkındalık ve görsel motivasyonun sağlanabileceği ortaya çıkmıştır.

Referanslar

Aktaş. (2013). 5e Öğrenme Modeli Ve İş Birlikli Öğrenme Yönteminin Biyoloji Dersi Tutumuna Etkisi. Gefad / Gujgef 33(1): 109-128.

Arslan,M. Dilaver,Z. (2006). Kent Ağaçları Ve Koruma Yaklaşımları,Kentiçi Ağaçlandırma Çalışmalarında Teknikler Ve Sorunlar (Ankara Örneği) Paneli (11 Kasım 2006, Ankara) Bildiriler Kitabı, 30-46.

Aşcı, Z. Ve Demircioğlu, H. (2004). Çoklu Zeka Temelli Öğretimin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Ekoloji Başarısına, Ekoloji Tutumlarına Ve Çoklu Zekalarına Etkisi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Atasoy, E. (2006). Çevre İçin Eğitim Çocuk Doğa Etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Atik, A. D. Öztekin, M., Erkoç, F. (2010). Biyoçeşitlilik Ve Türkiye’deki Endemik Bitkilere Örnekler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 219-240.

Bektüzün,B.Yel,M. (2019). Canlıların Sınıflandırılması Ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunun Kavram Haritası İle Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Gefad 39(1), 91-113.

Çelik,İ. (2010). Biyoçeşitlilik Ne Kadar Değerli?. Bilim Ve Teknik Dergisi Kasım Sayısı,50-53.

Çepni, S. (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Demircioğlu,G.,Demircioğlu,H.,Yadigaroğlu,M. (2015). Fizik, Kimya Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinç Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19),167-193.

Dirik H, Ata C (2005) Kent Ormancılığının Kapsamı, Yararları, Planlanması Ve Teknik Esasları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 55(1): 1 - 14

Dirik,H.,Erdoğan,R., Altınçekiç,H.S. Ve Altınçekiç,H. (2014). Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi Ve Değer Belirleme Yaklaşımları . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,15(2),161-174.

Dursun, Ş. Ve Peker, M. (2003). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 135-142.

Gül,F. (2013). İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları Ve Felsefe. Pamukkale Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 14, 17-21.

Gül,Ş.,Yeşilyurt,S. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji Ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları (Pilot Uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10(20), 28 – 47.

Hevedanlı,M. Akbayın,H.(2006). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Başarı, Hatırda Tutma Ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 21-31.

Kiziroğlu, İ. "Günümüzde Biyoloji Dersi Ve Amaçları", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, (1988), S. 243-250.

Külköylüoğlu, O. (2009). Çevre Ve Çevre: İnsan-Doğa İlişkisi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye Basımevi.

Mercan,G.Köseoğlu,P. (2019).Biyoloji Öğretmen Adaylarının Yakın Çevrelerindeki Ağaçları Tanıma Düzeyleri: Ankara İli Örneği. Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 538-560.

Özay-Köse, E. (2014). Hücre Ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), 116-121.

Özkan,N. (2011). Günümüzde Biyoloji Eğitiminin Önemi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,13 (1), 222-230.

Sakallı, N. (2001). Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler?, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara

Şişman, M. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Çarpanlara Ayırma Ve Özdeşlikler Konusunun Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygun Olarak Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Temelli, A. Çakmak, M. Ve Seyhan, B. Ç. (2011). İç Salgı Bezlerimiz Konusunda Uygulanan Kavram Haritalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Dicle University Journal Of Ziya Gokalp Education Faculty, 17, 146-159.

Varış, F. (1985). Egitim Bilimine Giris, Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, S.17–42. Ankara.

Yıldırım, Z.; Kasapoğlu, A.; Kandemir, A.; Genç, H.; Örün, İ.; Türkmen, L.; Olğun, Ö.S.; Aydemir, S.; Sarıbıyık, S. Ve Şimşekli, Y., Çevre Bilimi, Lisans Yayıncılık, Başakşehir- İstanbul, (2005), 184.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-20

Nasıl Atıf Yapılır

baylak, halil mesut, YILMAZ BİLİR, Şadiye, DOĞAN, H., ŞİMŞEK, A., ÜNLÜKAÇAR, M., & ÜNLÜKAÇAR, G. (2024). Biyoçeşitlilik Öğretiminde Farklı Bir Yöntem: Ağaç Kitabı. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 19–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.12532383