İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ASTRONOMİ EĞİTİMİ; PATENTLİ MODELİN UYGULANMASI


Özet Görüntüleme: 276 / PDF İndirme: 153

Yazarlar

  • Simay KOLAY
  • Berkay KOLAY
  • Halil Dündar CANGÜVEN
  • Cemal KOLAY

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7740673

Anahtar Kelimeler:

İlkokul öğrencileri, astronomi, takımyıldızlar, faydalı model

Özet

Fen eğitim sistemlerinin en temel öğeleri arasındadır. Bu eğitim verilirken bireylerin kavrayabileceği seviyede kaynak ve materyal kullanımının dikkate alınması çok önemlidir. Çalışmanın amacı ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin astronomi kavramları ve patenti araştırmacılar tarafından alınan literatür taraması ile geliştirilen ürün hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Yapılan çalışmada model geliştirme sürecinde TTA (tasarım tabanlı araştırma) yöntemi kullanılmıştır. İlgili literatür taranmış ve elde edilen verilerle patentli model geliştirilmiştir. Model gerekli izinler alınarak ilkokul öğrencileri ile ders esnasında kullanılmıştır. İlkokul 4. Sınıf öğrencileri olan katılımcılara kontrol ve deney grubu öğrencileri olmak üzere iki grup halinde eğitim verilmiştir. 1. Gruba sadece sözlü olarak, modelsiz eğitim verilirken 2. Gruba ise patentli model ve takımyıldız modelleri kullanılarak eğitim verilmiştir. Katılımcıların görüşlerini almak için nitel araştırma yöntemlerinde görüşme tekniği benimsenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılara astronomi ve takımyıldızlar ile ilgili ön-son görüşme soruları yöneltildikten sonra verilen cevaplar kayıt altına alınmıştır. Yöneltilen ön görüşme sorularına göre öğrencilerin astronomi kavramları ile ilgili bazı bilgilere sahip olduklarını ancak yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir. Analizler sırasında araştırmacı çalışmanın geçerliliği için bağımsız olarak kodlamalar yapmış, daha sonra veriler karşılaştırılmış ve son kararlar alınmıştır. Ayrıca çalışmanın güvenilirliği için görüşmeler sırasında kullanılan bazı cümleler doğrudan çalışma içerisine aktarılmış ve bu cümleler italik olarak belirtilmiştir. Bulgular tablolar halinde verilerek frekans ve yüzde şeklinde belirtilmiştir. Yapılan uygulamada deney ve kontrol grubu öğrencilerinin eğitim sonucunda öğrenme durumlarının deney grubu lehine farklı oluşu patentli modelin öğrencilerin astronomi kavramlarını öğrenmelerinde olumlu yönde etkisinin olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Verilen eğitim sürecinden sonra ilkokul öğrencilerinin astronomi kavramına yönelik ilgilerinin olduğu, geliştirilen modelin astronomi eğitiminde önemli öğrenmelerin gerçekleşmesine olanak sağladığı belirlenmiştir. Modeller kullanılarak uygulanan eğitimlerin öğrencilerin ilgi ve becerilerini büyük ölçüde destekleyeceği düşünülmektedir.

Referanslar

Akça, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf 2005 matematik programının öğretmen, yönetici ve ilköğretim müfettişleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Oğuz, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169-181.

Akkaya, A. O. (2008). 6. sınıf matematik ders öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Albayrak, M. (2005). İlköğretim okulu matematik dersi programının (kapsam ve eğitim durumları açısından) incelenmesi. Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi

Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepansky, J. A. (2006). he impact of presentation graphics on students’ experience in the classroom. Computers and Education, 47(1), 116-126

Arslan, Ö. (2008). T. C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde görsel ve işitsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97-113.

Audrey, R. M-Q. (2008). Utilizing PowerPoint presentation to promote fall prevention among older adults. he Health Educator, 40(1), 46-52.

Bannan-Ritland, B. (2003). The role of design in research: The integrative learning design framework. Educational Researcher, 32(1), 21-24

Blalock, M. G., & Montgomery, R. D. (2005). he efect of powerpoint on student performance in principles of economics: An exploratory study. Journal For Economıcs Educators, 5(3), 1-7.

Bozkurt, A. & Akalın, S. (2010). Matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve sergilenen yer, bu sınıf öğretmenin rolü, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 47-56.

Bozkurt, A. & Polat, M. (2011). Sayma Pullarıyla Modellemenin Tam Sayılar Konusunu öğrenmeye Etkisi Üzerine Üzerine Görüşleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 787 -801.

Bülbül, M. Ş., ve Eryılmaz, A. (2012). Görme engelli öğrenciler için fizik ders araçları.

Cangüven, H. D., & Avcı. G., (2022). 2013 ve 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programları Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 123-135.

Çakmak, S. ve Sözbilir M. (2017). 6. sınıf görme engelli öğrencilere maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavramların öğretimi (Doctoral dissertation).

Çetin, O. & Günay, Y. (2011). Fen eğitimine yönelik örnek bir web tabanlı öğretim materyalinin hazırlanması ve bu materyalin öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 175-202.

Clements, D. H. (1999). Concrete manipulatives, concrete ideas. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(1), 45-60.

Collins, A. (1992). Towards a design science of education. E. Scanlon, ve T. O’Shea (Ed.), New directions in educational technology içinde (15–22).

Collins, A., Joseph, D. ve Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and methodological issues. The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 15-42.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

KOLAY, S., KOLAY, B., CANGÜVEN, H. D., & KOLAY, C. (2022). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ASTRONOMİ EĞİTİMİ; PATENTLİ MODELİN UYGULANMASI. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 56–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.7740673