Dijital Medyada Anneliğin Yeni Temsilleri

Dijital Medyada Anneliğin Yeni Temsilleri: Anneliğin Tüketici Formuna Dönüşümü


Özet Görüntüleme: 56 / PDF İndirme: 18

Yazarlar

  • EBRU ARPACI NART Üsküdar Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12532127

Özet

Dijitalleşmenin artmış olduğu günümüzde iletişim ve sosyalleşmeden, alışveriş ve tüketim alışkanlıklarına, eğitim-öğretimden meslek ve çalışma hayatına kadar her şey internet üzerinden online olarak gerçekleşmeye başlamıştır. Annelik de dijitalleşme ile birlikte yeni formlar almaya başlamış olup; annelere özel olarak oluşturulmuş internet siteleri aracılığı ile yeniden şekillendirilmektedir.  İnternet üzerinde anneler için özel olarak tasarlanmış çeşitli web siteleri ve uygulamalar bulunmaktadır. Hamilelik ve annelik ile ilgili sayfalar, mobil yazılım uygulamaları (Happy Mom-Hamiellik Takibi, Dr. Banu Çiftçi, Bebeğimi Beklerken vb.), anneler için bloglar, forum sayfaları (örn. emzirenanneler.com) ya da tüm bu içerikleri içinde barındıran entegre sayfalar (bebek.com, anneysen.com vb.) bunlardan bazılarıdır.  Böylece dijitalleşme ve internet aracılığı ile annelerin her türlü bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesi; tanımadıkları ve ülke genelinde her yaş grubundan anneler ile deneyimlerini, hatta endişelerini, yalnızlıklarını paylaşabiliyor olmaları, sosyal ağlar yardımı ile sorularını sorarak uzman görüşlerine kolaylıkla başvurabildikleri internet çağında anneliğin de gelenekselden dijitale evrildiği görülmektedir (Gibson, Hanson, 2013). Dijitalde her şeye çok çabuk ulaşılabiliyor olması; en basit alışveriş konusundan en önemli sağlık konusuna kadar öncelikle herkesin deneyimleri ile adeta birer uzman olduğu internete danışılması, bilginin ve buna bağlı olarak her şeyin hızlı tüketiliyor olması anneliğin aynı zamanda bir tüketici formuna dönüştüğünü de gözler önüne sermektedir.  Tüm bunlar dikkate alınarak çalışılmak istenen konular sırası ile aşağıdaki gibidir:

  • Dijital medya anneliği bir tüketici formuna dönüştürmektedir.
  • Dijital medya ile anneliğe ilişkin yeni temsiller meydana getirilmektedir.
  • Dijital medya çerçevesinde annelerin tüketici davranışları nelerdir?
  • Dijital medya kullanımının günümüz annelerinin duygularını, endişelerini, deneyimlerini ve yalnızlıklarını paylaşmadaki rolü nedir?

Referanslar

Akbaş, Z, Ö., Dursun, C. (2022). Toplumsal Değişme Sürecinde Annelik Serüveni: Genç

Annelikten Geç Anneliğe Geçiş. Akademik Hassasiyetler Dergisi. 9(20): 107-128.

Aktaş, G. (2019). Günümüz Toplumlarında Anneliğin Değişen Biçimlerini Sosyal Medya

Kullanıcıları Üzerinden Değerlendirmek. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 36(2): 253-271.

Akça, E., (2015). Medyada Annelik Temsilleri ve Anne Savaşları : Haftanın Annesi Yarışma

Programının Analizi. Kadın / Woman 200 Dergisi, Cilt: XVI, Sayı:2, ss: 91-112.

Bayad, A., Sakin, E. Cesur, S. (2020). Orta Öğretim Öğrencilerinde Barışın Sosyal Temsilleri.

Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2020, 35(Özel Sayı), 13-29.

Bozkur, B. & Taylan, A. (2020). Medyada Annelik Temsili: Ana Akım ve Alternatif Medyada

Anneliğin Sunumuna Yönelik Karşılaştırma. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 34, 45-65. DOI: 10.31123/akil.781227

Burç, E. P. (2015). Popüler Kültür Ve Annelik: Anneliğin Farklı Görünümleri. Hacettepe

Üniversitesi Sosyoloik Araştırmalar E-Dergi. Yayınlanmış Makaleler, 12.

Çetin, M., Sönmez, E. E. (2014). Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar:

Türk Hava Yolları Örneği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 39, 192-207.

Dal, N. E. (2017). Tüketim Toplumu ve Tüketim Toplumuna Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir

Tartışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9, 19. 1-21.

Demircan, N. (2020). Yeni Medya ile Annelik Kavramının Tüketim Kültürü Çerçevesinde

Dönüşümü: Instagram Anneleri Üzerine İncele (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

Ergül, G., Yıldız, S. (2021). Sosyal Medyada Sosyal Annelik: Instagram Anneliği. Sosyal

Bilimler Dergisi, 11(2), 611-627.

Ersoy, A,F. (2018). Sosyal medya kullanımının annelerin annelik rolü üzerindeki etkisi.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(81):14-20.

Gibson L. & Hanson V. L. (2013). “Digital Motherhood: How Does Technology Help New

Mothers”. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing

Systems (2013). Paris. Doi: 10.1145/2470654.2470700.

Giddens A. & Pierson C. (1998). Modernliği Anlamlandırmak. Çev. S. Uyurkulak & M.

Sağlam. İstanbul 1998.

Gürçayır, S. (2014). Dönüşen Anneliğe Yönelik Netnografik Bir Analiz: Blogger Anneler, Millî

Folklor Uluslarası Kültür Araştırmaları Dergisi, 103, 32-47.

Kaya, A. D. (2019). Sosyal Medyada Kusursuz Anneliğin Temsili: İnstagram Örneği (Yüksek

Lisans Tezi).

Narter, M. (2012). Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Thurer, S. L. (1994). Myths of Motherhood: How Culture Reinvents the Good Mother, Penguin

Books.

Timurtürkan, M. (2019). Ebeveynlik ve Dijital Medya: Anneliğe İlişkin Yaratılan Yeni

Temsiller ve Dayanışma Örüntüleri. Mediterranean Journal of Humanities. DOI: 10.13114/MJH.2019.466, 315-333.

Türk Dil Kurumu (TDK). Annelik nedir? Available from: https://sozluk.gov.tr/ Accessed: 25

April 2023

Türk Dil Kurumu (TDK). Tüketim nedir? Available from: https://sozluk.gov.tr/ Accessed: 25

April 2023

İnternet Kaynakları:

https://www.bebek.com/

https://forum.mutluanneleriz.com/

İndir

Yayınlanmış

2024-06-25

Nasıl Atıf Yapılır

ARPACI NART, E. (2024). Dijital Medyada Anneliğin Yeni Temsilleri : Dijital Medyada Anneliğin Yeni Temsilleri: Anneliğin Tüketici Formuna Dönüşümü. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.12532127