İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA ve RESMÎ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İLGİLİ ÖZYETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 39 / PDF İndirme: 10

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10640839

Anahtar Kelimeler:

Yazma Becerileri, Öz Yeterlilik, Öğretmen

Özet

Bu çalışmada, ilköğretim öğretmenlerin yazma ve resmî yazışma ve usul ve esaslarıyla ilgili öz yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma tasarımı ve olgubilim (fenomenoloji) desenine göre düzenlenen bu araştırmada, kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle katılımcılara ulaşılmıştır. Bu araştırma, 2022- 2023 eğitim öğretim yılında Samsun ilinin Canik ve Ayvacık ilçelerinde görev yapan 30 ilköğretim öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşme (açık uçlu anket) tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda yarı yapılandırılmış görüşmeden (açık uçlu anket) elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, ilköğretim öğretmenlerinin yazma ve resmi yazışma usul ve esaslarıyla ilgili düşük öz yeterlik algısına sahip olduklarını göstermiştir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin ilgileri doğrultusunda bir metin türünde başarılı olabilirken birden çok metin türünde kendilerini yeterli görmemektedir. Öğretmenler, mesleğini icra ederken kurul ve komisyonlarda yazman olarak görev alma konusunda isteksizlik gösterirken herhangi bir nedenden dolayı yazı yazmakta zorlanmaktadır. Öğretmenler işleri gereği sık kullandıkları tutanak ve dilekçe gibi türlerde kendilerini yeterli bulmaktadırlar.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

KAYA, U., Kaya, F., ŞİMŞEK, S., ŞİMŞEK, Y., & DİNÇER, Şerafettin. (2023). İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA ve RESMÎ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İLGİLİ ÖZYETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 126–138. https://doi.org/10.5281/zenodo.10640839