BİLİM SANAT MERKEZLERİNDE GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALARI


Özet Görüntüleme: 106 / PDF İndirme: 48

Yazarlar

  • Gaffar TOPAL
  • Selami KALE
  • Vahap UÇAR
  • Zülfiye Berna ASLAN
  • Ümit DÖNMEZ
  • Sedat GÖRMÜŞ
  • Asiye ILGAR

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469766

Anahtar Kelimeler:

Yenilikçi Eğitim Modeli, Görsel Sanatlar, Özel Yetenekli Birey

Özet

Toplum; güç kaynağını içinde yaşayan bireylerden alır. Bundan dolayı, toplumu oluşturan her bireyin kişisel olarak bir güç kaynağı olduğu kabul edilmeli ve bireylerde bulunan potansiyel gücü keşfedip ortaya çıkaracak fırsatlara ulaşabileceği bir eğitim sistemi toplumun içerisinde yer almalıdır. Her bireyin bilişsel özellikleri diğerlerinden farklıdır. Bireylerin değişik alanlardaki ilgi ve yetenekleri bu farklılıklarla belirlenmektedir. Çocukların bazıları müziksel alanda ilgiliyken, bazıları sayısal, bazıları sanatsal, bazıları da sözel ya da bedensel alanlarda ilgi ve başarı göstermektedirler. Bunlarla beraber bazı çocuklar da ilgi duydukları bir alanda diğerlerine göre çok özel bir beceri sergileyebilirler. İşte böyle özel yetenekli çocukların fark edilmesi ve özel bir eğitime tabi tutulması çok önemlidir. Akranlarından farklı özelliklere sahip yetenekli bireylerin başarılı olmaları ya da mevcut potansiyellerinin tamamını kullanabilmeleri için farklılaştırılmış bir eğitim programına ihtiyaç vardır. Bu özel bireylerin bir kısımda MEB’e bağlı BİLSEM yer almaktadır. Kurumda verilen görsel sanatlar eğitiminin özel yetenekli öğrencilerin gelişim evrelerine uygun düzenlenmesi ve yenilikçi eğitim modeline uygun tasarlanması makalenin temel çıkış noktasını teşkil etmektedir.

Referanslar

Alakuş, A. O. ve Mercin, L. (2019). Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi. Ankara:Pegem A Yayıncılık.

Alakuş, A. O. ve Tuna, S. (2020). Görsel sanatlar öğretimi. Ankara: Nobel Yayın

Akalın, T. (Ed.). (2021). Sanat eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Eduser Yayınları.

Akkurt, S., & Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60.

Akyüz, Y. (1982). Türk eğitim tarihi (başlangıçtan 1982’ye). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Altıntaş, E. (2014). Üstün zekâlı öğrenciler için yeni bir farklılaştırma yaklaşımınıngeliştirilmesi ve matematik öğretiminde uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aral, N. (1999). Sanat eğitimi yaratıcılık etkileşimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 11-17. Bulut, T. K. (2016). Bilim ve sanat merkezleri'nin etkililiği ve işlevselliğine ilişkin öğretmen, öğrenci, yönetici ve uzman psikolojik danışmanların görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Clark, G. & Zimmerman, E. (1986). A Framework for educating artistically talented students based on Feldman's and Clark and Zimmerman's models. Studies in Art Education A Journal of Issues and Research, 27(3), 115-122.

Clark, G. & Zimmerman, E. (1992). Issues and practices related to ıdentification of gifted and talented students in the visual arts. The natıonal research center on the gıfted and talented. İndiana.

Çakır, H. (2018). Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of Education and Future, 12(1), 75-89.

Diken H. İ. (2021). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

Dobrovolska, R., Gazinska, O. (2021). Development of gifted children in the art educational enviroment. Social Work and Education, Vol. 8, No. 4. pp. 451-460. DOI: 10.25128/2520-6230.21.4.2.

Enç, M. (1979). Üstün beyin gücü. Ankara: Eğitim Fakültesi

Enç, M. (2005). Üstün beyin gücü. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Şimşek, Ö. F., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd: cultivating creativity in a culture of conformity. The Free Press.

Tanyeri, O.P. (2019). Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitimi. Ankara: Pegem A Akademi.

Taşlıdere, S., & Doğan, B. (2019). Sanat eğitimine yönelik velilerin tutumları: güzel sanatlar fakültelerindeki öğrenci velileri üzerine bir araştırma. Sanat ve Tasarım Eğitimi Dergisi. 8(2), 127-143.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

TOPAL, G., KALE, S., UÇAR, V., ASLAN, Z. B., DÖNMEZ, Ümit, GÖRMÜŞ, S., & ILGAR, A. (2023). BİLİM SANAT MERKEZLERİNDE GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALARI. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 116–120. https://doi.org/10.5281/zenodo.10469766