Psikolojik Danışmanların Eğitsel Psikolojik Danışmanların Eğitsel Tanılama Sürecine İlişkin Görüşleri

Psikolojik Danışmanların Eğitsel Tanılama Sürecine İlişkin Görüşleri


Özet Görüntüleme: 77 / PDF İndirme: 68

Yazarlar

  • ÖMÜR ULUSOY Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu Müdürlüğü Çarşamba
  • TALİP ATAŞ
  • SERKAN KARATAŞ
  • BURAK KURT
  • ERDEM ÇAKIR

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469230

Anahtar Kelimeler:

eğitsel tanılama, özel eğitim, öğretmen görüşü

Özet

Özel eğitim hizmetlerinin temel aşamalarından biri, eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecidir. Bu süreç sayesinde özel gereksinimi olan öğrenciler tanınır ve onlara sunulacak eğitim ve destek hizmetleri belirlenir. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin erken dönemde değerlendirilmesi ve tanılanması, onların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve toplumsal yaşama hazırlanması için son derece önemlidir. Psikolojik danışmanların eğitsel tanılama sürecine ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim desende planlanmıştır. Araştırma verilerine ulaşmak için araştırmacı tarafından hazırlanmış 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 10 psikolojik danışman ile yapılan görüşmeler içerik analizi tekniği ile anlamlı hale getirilmiştir. Elde edilen bazı bulgulara göre eğitsel tanılama sürecinde en fazla yaşanan sorun süreç değerlendirmesi olmaması, psikolojik danışmanların mesleki tecrübeye dayalı olarak kendilerini eğitsel tanılama konusunda yeterli hissetmeleri, üniversite eğitiminin ders eksikliğinden dolayı yetersiz görülmesi, velilerin bilgi eksikliği yaşadığı ve eğitsel tanılama için uzman personel yetiştirilmelidir.

Referanslar

Aksoy, V. ve Şafak, P. (2020). 573 Sayılı KHK’dan Günümüze Özel Eğitimde Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme: Neredeyiz, Nereye Gitmeliyiz?. Turkish Journal of Special Education Research and Practice, 2(1), 47-67.

Avcıoğlu, H. (2012). Rehberlik ve araştırma merkez (RAM) müdürlerinin tanılama, yerleştirme-izleme, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme ve kaynaştırma uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2009-2031

Bal, E. (2011). Rehberlik ve araştırma merkezlerinin örgütsel analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Bozkurt, F. (2009). Zihinsel yetersiz tanısı alan çocukların tanılama süreçlerinin betimlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Cavkaytar, A. ve Diken, İ. H. (2006). Özel eğitime giriş. Ankara, Kök Yayıncılık.

Kargın, T. (2007). Eğitsel değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1) , 1-15.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği. (2006) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Milli Eğitim Basımevi, Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği. (2017) 2017/28 No‟lu Genelge, Milli Eğitim Basımevi, Ankara

Taylor, L. R. (1997 ). Assessment of exceptioanl students: Educatioanl and psychological procedures. (4th ed.).Boston: Allyn and Bacon.

Yurtsever, Ş. (2013). Eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecinde görev alan rehberlik ve araştırma merkezi personelinin karşılaştığı sorunların belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

ULUSOY, ÖMÜR, ATAŞ, T., KARATAŞ, S., KURT, B., & ÇAKIR, E. (2023). Psikolojik Danışmanların Eğitsel Psikolojik Danışmanların Eğitsel Tanılama Sürecine İlişkin Görüşleri: Psikolojik Danışmanların Eğitsel Tanılama Sürecine İlişkin Görüşleri. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 66–72. https://doi.org/10.5281/zenodo.10469230