Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile Öz Yeterlilik Düzeyinin Değerlendirilmesi

Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile Öz Yeterlilik Düzeyinin Değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 74 / PDF İndirme: 96

Yazarlar

  • nuray kahraman SAMSUN MEM
  • Yaşar BARUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • YUNUS KAHRAMAN SAMSUN MEM
  • Kadir YILDIZ SAMSUN MEM
  • Ufuk Didem GÖK SAMSUN MEM
  • Derya ATALAY Samsun MEM

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10466808

Anahtar Kelimeler:

Ebeveyn, Öz Yeterlilik, Psikolojik Sağlamlık

Özet

Psikolojik sağlamlık karşılaşılan durum ya da olay karşısında dayanıklık durumunu anlatan bir
kavramdır. Psikolojik sağlamlık düzeyi kişiler için hayatın tümünde önemli olduğu gibi aile
içinde ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirilmesi içinde önemlidir. Ebeveynlerin psikolojik
sağlamlık düzeylerinin yeterince yüksek olması aile içinde güçlü bağların kurulması çocukların
iyi yetişmesi için gereklidir. Psikolojik sağlamlık için gerekli olan kişilik özelliklerinden biride
öz yeterliliktir. Öz yeterlilik düzeyleri yüksek olan kişilerin psikolojik sağlamlıklarının bu
durumdan olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Bu noktadan yol çıkan bu araştırma ebeveynlerin
psikolojik sağlamlık ve özyeterlilik düzeylerini incelemek üzere nicel araştırma yöntemlerinden
ilişkisel desen kullanılarak tasarlanmıştır. Ayrıca araştırma çalışma gurubunu 198 ebeveyn
oluşturmaktadır. Psikolojik sağlamlık ve özyeterlilikler arasındaki ilişkiye bakıldığında ise
ebeveynlerin genel öz yeterlilik düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında orta düzeyde
anlamlı bir ilişki olduğu, psikolojik sağlamlık düzeyleri ile genel öz yeterlilik ölçeği alt
boyutlarından çaba direnç boyutu ile orta düzeyde, yetenek güven alt boyutu ile orta düzeyde
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Referanslar

Aydın, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve umut düzeyleri ile psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Aydın, M., & Egemberdiyeva, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(1), 37-53.

Aypay, A. (2010). Genel öz yeterlik ölçeği'nin göyö türkçe'ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-131.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Theexercise of control. New York: Freeman

Bandura, A. (2012). On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. Journal of Management

Bektaş, M. (2018). Evli bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin yordanması. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Bolat, Z. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık ve öz-anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Boyacı, M., & Ersever, O. G. (2017). Effect of the Tolerance Tendency Enhancement Program to 5th Grade Students Tolerance and Bullying Level. Education & Sciences 42(189), 162-187.

Cantez, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 4(2), 61-76.

Coleman, P. K.,&Karraker, K. H. (1998). Self-efficacyandparentingquality: Findingsandfutureapplications. Developmentalreview

Connor, K. M. &Davidson, J. R. (2003). Development of a newresiliencescale: Theconner-davidsonresiliencescale (CD-RISC). Depression And Anxiety. 18, 76-82.

Dalumpines, F. (2005). The roles of parental self-efficacy, social support and religious coping in a sample of low income African-American parents. (Doktora Tezi, Miami University, 1990).

DeMontigny, F. andLacharite, C. (2005) Perceived parentalefficacy: concept analysis. Journal of Advanced Nursing

Doğan, T. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 56-64.

Doğan, T. (2015). Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.

Doğan, T. ve Eryılmaz, A. (2013). İki boyutlu benlik saygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 107-117.

Gunderson, L., & Folke, C. (2005). Resilience-now more than ever. Ecology and Society, 10(2), 22

Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler. Türk PsikolojikDanışma ve Rehberlik Dergisi, 26(3), 129-142.

Karaırmak, Ö. (2007). Deprem yaşamış bireylerde psikolojik sağlamlığa etki eden kişisel faktörlerin incelenmesi: bir model test etme çalışması. Unpublisheddoctoraldissertation, Middle East Technical University, Institute of SocialSciences, Ankara.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özer, E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlik Düzeylerinin Duygusal Zeka Ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açisindan Incelenmesi. (Doktora Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Özgür, Erken T. (2021). Kronik hastalığa sahip çocukların ebeveynlerinde psikolojik sağlamlık düzeyi- (Uzmanlık Tezi). http://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Parlar, H. ve Yazıcı, S. (2017). Evli ve bekar yetişkinlerin genel özyeterlik ve benlik saygılarının incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, Bahar 2017/1 s.207-247.

Teti, D. M. & Gelfand, D. M. (1991). Behavioral competence among mothers of infants in the first year: The mediational role of maternal self‐efficacy. Child development, 62(5), 918-929

Teti, D. M.,&Gelfand, D. M. (1991). Behavioralcompetenceamongmothers of infants in thefirstyear: Themediational role of maternal self‐efficacy. Child development, 62(5), 918-929.

Zorbaz, S. D. (2001). Ebeveyn özyetkinliğinin yordayıcısı olarak ebeveyn–çocuk ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. (46), 144-153.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

kahraman, nuray, BARUT, Y., KAHRAMAN, Y., YILDIZ, K., GÖK, U. D., & ATALAY, D. (2023). Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile Öz Yeterlilik Düzeyinin Değerlendirilmesi : Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile Öz Yeterlilik Düzeyinin Değerlendirilmesi . Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 58–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.10466808