Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Üzerine Güncel Çalışmalarla İlgili Bir İçerik Analizi

Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Üzerine Güncel Çalışmalarla İlgili Bir İçerik Analizi


Özet Görüntüleme: 67 / PDF İndirme: 47

Yazarlar

  • Celal Yıldız Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu
  • Serkan YILMAZ Talatpaşa Ortaokulu
  • Ahmet YILMAZ Talatpaşa İlkokulu
  • Niyazi KARAN Kurtuluş Şehit Nuri Şener Ortaokulu
  • Hikmet ATİŞ 50.Yıl Süheyla Artam İlkokulu
  • Hasan AYGÜN 100.Yıl Mustafa Kemal İlkokulu

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469626

Anahtar Kelimeler:

Okul yöneticileri, öğretim liderliği, içerik analizi

Özet

Öğretim liderleri, öğrenimleri veya eğitim aşamalarında, öğrencilerin profesyonel gelişimlerini aynı anda sürdürürken, öğrenci başarısını artırmayı hedeflerler. Okul yöneticilerin öğretim liderliği ayrıca bir önem taşımaktadır. Okul yöneticileri öğretmen ve öğrencileri etkileme ve vizyonlarını geliştirme hedefine de sahip olmalıdır. Okul yöneticilerinin öğretim liderliği üzerine güncel çalışmaları gündemine ala bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2019-2023 yılları arasında okul yöneticilerinin öğretim liderliği konusunda yapılan çalışmaların kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analiz edilmesi, okul yöneticilerinin öğretim liderliği alanındaki eğilimin belirlenmesi ve okul yöneticilerinin öğretim liderliği konusunda yapılmış olan çalışmaların benzerlik ve farklılıklarının ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, içerik analiziyle incelenen makalelerden elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemler (yüzde ve frekans analizi) kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen başlıca bulgulara göre en fazla makale türünde çalışmalara yer verilmiş, en fazla yayın 2021 yılında yapılmış, en fazla öğretim liderliği anahtar kelimesi kullanılmış, daha çok nicel araştırma yöntemleri tercih edilmiş, çoğu araştırmada çalışma grubu olarak öğretmenler seçişmiş, verilere ulaşmak amacıyla çoğunlukla ölçek kullanılmış ve veri analiz tekniği olarak en fazla tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Referanslar

Balcı, A. (2003). Eğitim yönetimi. İstanbul: MEB Yayınları.

Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 75-93.

Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.

Çelik, V. (2015). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Akademi.

Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (28), 531-548.

Kurt, B. (2013). İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özdemir, S. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Serin, M. K. ve Buluç, B. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3), 435-459.

Şişman, M. (2014). Öğretim liderliği. (5. basım). Ankara: Pegem Akademi.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldız, C., YILMAZ, S., YILMAZ, A., KARAN, N., ATİŞ, H., & AYGÜN, H. (2023). Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Üzerine Güncel Çalışmalarla İlgili Bir İçerik Analizi: Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Üzerine Güncel Çalışmalarla İlgili Bir İçerik Analizi. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 99–104. https://doi.org/10.5281/zenodo.10469626