Liberalizm: İdeolojik Bir Değerlendirme


Özet Görüntüleme: 206 / PDF İndirme: 105

Yazarlar

  • Hüseyin Sevinç Bitlis Eren Üniversitesi
  • Şaban ÖZTÜRK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8288874

Anahtar Kelimeler:

Liberalizm, Klasik Liberalizm, Sosyal Liberalizm, Neo-liberalizm

Özet

Günümüzde egemen ideoloji konumunda olan liberalizm kendi bünyesinde siyasi ve ekonomik boyutları barındırmaktadır. Liberalizmin siyasal ve ekonomik boyutlarına ilişkin kavramlar ortak olmasına rağmen bu kavramlara bakış açıları birbirinden farklılık arz etmektedir. Ekonomik ve siyasal bakış açılarının birbirinden farklı olması birbirinden farklı liberalizm türlerinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı liberalizm kavramını siyasi ve ekonomik boyutları ile ele almaktır.  Bu kapsamda ilk olarak liberalizm kavramı ve bu kavramın tarihçesi incelenmiştir. İkinci bölümde liberalizmin temel ilkeleri ele alınmıştır. Son olarak liberal yaklaşımlar; klasik liberalizm, sosyal liberalizm ve neo-liberalizm çerçevesinde incelenmiştir.

Referanslar

Ağaoğulları, M. A. (1985). Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları.

Ağaoğulları, M. A. (2012). Sokrates' ten Jakobenlere: Batı'da Siyasal Düşünceler (3. ed.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Ağaoğulları, M. A., & Köker, L. (1991). Tanrı Devletinden Kral Devlete. Ankara: İmge Yayınları.

Akçetin, N. Ç., & Akçetin, E. (2013). Liberalizmin Dönüşümü. HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 15-26.

Aktan, C. C. (1995). Klasik liberalizm, neo-liberalizm ve libertarianizm. Amme idaresi dergisi, 28(1), 3-32.

Arı, T. (2002). Uluslararası İlişkiler Teorileri (1. ed.). İstanbul: Alfa Yayınları.

Ataay, C. K. (2016). Hayek ve Friedman’ın devlet anlayışı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 4(1), 129-151.

Aytaç, A. M. (2014). Dünya Görüşü ve İdeoloji. In Y. Taşkın (Ed.), Siyaset: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler (s.105-138). İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Berlin, I. (2002). Two Concepts of Liberty. In H. Hardy (Ed.), Liberty (s.166-217). New York: Oxford University Press.

Biro, J. (1993). Hume’s New Science of the Mind In Norton & D. Fate (Eds.), The Cambridge

Companion to Hume (s.33-63). Cambridge: Cambridge University Press.

Brennan, G., & Buchanan, J. M. (1985). The reason of rules: Constitutional political economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, E. (1996). Hayek: Çağımız İktisat ve Siyaset Felsefesine Katkısı (Y. Z. Çelikkaya, Trans.). Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları.

Caniklioğlu, M. D. (1996). Liberalizm. İstanbul: BDS Yayınları.

Çaha, Ö. (2004). Dört Akım Dört Siyaset. İstanbul: Kadim Yayınları.

Çaha, Ö., & Şahin, B. (2013). Dünyada ve Türkiye'de Siyasal ideolojiler. Ankara: Orion Kitabevi.

Çetin, H. (2001). Liberalizmin Temel İlkeleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 219-237.

Ekici, S. (2015). Hayek’te Özgürlük Demokrasi İlişkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 6(2), 84-103.

Forbes, D. (1975). Hume's Philosophical Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Freeman, S. (2018). Liberalism and distributive justice. New York: Oxford University Press.

Friedman, M. (2011). Kapitalizm ve Özgürlük (D. Erberk & N. Himmetoğlu, Trans. 2. ed.). İstanbul: Plato Film Yayınları.

Gemahling, P. (1939). Büyük Ekonomistler (Z. Uray, Trans.). İstanbul: Devlet Basımevi.

Gül, H. (2008). Keynesçi Refah Devletinin Temeli Olarak Sosyal Demokrasi ve Yeni Liberal Dönüşümün Yansımaları. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(2), 107-132.

Hayek, F. A. V. (1996). Hukuk, Yasama ve Özgürlük: Kurallar ve Düzen (A. Yayla, Trans.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Hayek, F. A. V. (2009). Liberalizm (Çev.) Ünsal Çetin. Liberal Düşünce Dergisi, 14(55), 197-224.

Huberman, L. (1974). Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla. İstanbul: Bilim Yayınları.

Hume, D. (1987). Essays. Moral, Political, and Literary (E. F. Miller Ed.). Indianapolis: Liberty Fund.

Hume, D. (1999). An Enquiry Concerning Human Understanding (T. L. Beauchamp Ed.). Oxford: Oxford University Press.

Hume, D. (2000). A Treatise of Human Nature (D. F. Norton & M. J. Norton Eds.). Oxford: Oxford University Press.

Jasay, A. d. (1998). Tercih, Sözleşme, Rıza: Liberalizme Yeni Bir Bakış (A. Oktay, Trans.). Ankara: Liberte Yayınları.

Juravle, D. (2011). Monetarism. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/. Available from Munich Personal RePEc Archive. (33707). Retrieved 26.07.2023 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/

Kant, I. (1995). Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (İ. Kuçuradi, Trans.). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Karakoyunlu, Y. (1997). Liberalizmin Türkiye Promönadı. Ankara: Irmak Yayıncılık.

Keynes, J. M. (1969). İstihdam Faiz ve Para Genel Teorisi (A. Baltacıgil, Trans.). İstanbul: Fakülteler Matbaası.

Locke, J. (2012). Yönetim üzerine ikinci inceleme: sivil yönetimin gerçek kökeni boyutu ve amacı üzerine bir deneme (F. Bakırcı, Trans. 2. ed.). Ankara: Ebabil Yayınları

Mill, J. S. (1985). On Liberty London: Penguin Books.

Mises, L. v. (2005). Liberalism: The Classical Tradition (B. B. Greaves Ed.). Indianapolis: Liberty Fund.

Öztürk, N. (2006). Ekonomide Devletin Değişen Rolü. Amme idaresi dergisi, 39(1), 17-38.

Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., & Jones, W. S. (2013). Siyaset Bilimi (A. Yayla, Trans.). Ankara: Adres Yayınları.

Sabine, G. (1991). Yakın Çağ Siyasi Düşünce Tarihi (Ö. Ozankaya, Trans.). Ankara: Gündoğan Yayınları.

Sakal, M., & Şahin, E. A. (2009). Anayasal İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 69-112.

Sally, R. (1998). Classical Liberalism and International Economic Order: Studies in theory and intellectual history. London: Routledge.

Savaş, V. F. (1997). İktisadın Tarihi. İstanbul: Liberal Düşünce Topluluğu Yayını.

Schumaker, P., Kiel, D. C., & Heilke, T. W. (1996). Great ideas/grand schemes: political ideologies in the nineteenth and twentieth centuries. New York: McGraw-Hill

Selik, M. (1988). İktisadi Doktrinler Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınları.

Shklar, J. N. (1989). The Liberalism of Fear. In N. L. Rosenblum (Ed.), Liberalism and the Moral Life (s.21-38). Massachusetts: Harvard University Press.

Smith, A. (2008). Milletlerin Zenginliği (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi No: 50). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Soysal, M. (1986). 100 Soruda Anayasa Hukuku, . İstanbul: Gerçek Yayınlar.

Şenel, A. (2002). Siyasal Düşünceler Tarihi (10. ed.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Tannenbaum, D. G., & Schultz, D. (2021). Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri (Ö. Orhan, Trans. 13. ed.). Ankara: Serbest Akademi.

Tayyar, A., & Çetin, B. (2013). Liberal İktisadi Düşüncede Devlet. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 107-120.

Toku, N. (2015). Siyaset Felsefesine Giriş. Konya: Çizgi Kitabevi.

Uysal, B. S. (1992). Büyük Devlet-Küçük Devlet Tartışması. Amme idaresi dergisi, 25(4), 3-29.

Van de Haar, E. (2008). Classical Liberalism and International Relations Theory: Hume, Smith, Mises, and Hayek. (Doctoral Thesis). Maastricht University, Maastricht

Van den Hauwe, L. (2005). Constitutional economics II. In J. G. Backhaus (Ed.), The Elgar companion to law and economics (s.223-238). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Vincent, A. (2006). Modern Politik İdeolojiler (A. Tüfekçi, Trans.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Voegelin, E. (1974). Liberalism and its History. The Review of Politics, 36(4), 504-520.

Yayla, A. (1993). Liberal Bakişlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Yayla, A. (1998). Liberalizm. Ankara: Liberte Yayınları.

Yılmaz, A. (2001). Çağdaş Siyasal Akımlar: Modern Demokraside Yeni Arayışlar. Ankara: Vadi Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Sevinç, H., & ÖZTÜRK, Şaban. (2022). Liberalizm: İdeolojik Bir Değerlendirme. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 131–149. https://doi.org/10.5281/zenodo.8288874