Farklı Eğitim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 53 / PDF İndirme: 55

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10466783

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, Öğretmenler, Mesleki Motivasyon.

Özet

Bu araştırma öğretmenlerin mesleki motivasyonlarına ilişkin görüşlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını devlet okullarında görev yapmakta olan 100 öğretmen oluşturmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak Şenyüz (2023) tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar mesleki motivasyolarını, fiziki alt yapı, öğretmenlerin özlük hakları, okul ortamı, okul yöneticilerinin tutum ve davranışları, teknolojik alt yapı, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi ve öğrencinin iletişim şekli etkilediği yönünde görüş belirtmişlerdir.

Referanslar

Bakan, İ. & Yılmaz, S. (2021). İçsel ve dışsal motivasyonun iş tatminine etkisi: Bir alan araştırması. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1-14

Başaran İ. E. (1982). Örgütsel davranışın yönetimi. Ankara: A.Ü.E.F. Yayını

Başaran, M. (2020). On yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin mesleki motivasyonlarının incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(1), 86-102.

Baygül, B. & İnam, Ö. (2006). Kurum içi iletişim: çalışanların sağlıklı iş yaşamı beklentilerinin betimlenmesine yönelik bir çalışma. 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu (s. 91-100). Kocaeli: Kocaeli Rektörlüğü.

Creswell, J. W. (2020). Eğitim araştırmaları. Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. Edam.

Deniz, Ü. & Erdener, M. A. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen etmenler. (Ö. K. Tüfekçi, Dü.) Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.

Doğan, S. & Koçak, O. (2014). Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 191-216.

Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation (2 basım.). Harlow: Pearson Education.

Eren, E. (1993). Yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Erkuş, S., Aydın, K., Dağhan, S., Erkuş, S., Yavaş, M., & Sezgin, İ. (2021). Göreve yeni başlayan ilkokul müdürlerinin karşılaştıkları yönetsel sorunların incelenmesi. The Journal of International Education Science, 8(29), 221-247.

Ertürk, R. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-15.

Gündüz, B., Çapri, B., & Gökçakan, Z. (2013). Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 29-49.

İnan, C. & Erkuş, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (12), 94-105.

İnan, C. & Erkuş, S. (2018). Sayıları vücudumuz ile bire bir eşleyerek geliştirilen işaret dili tekniğinin öğrencilerin matematik başarıları ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 13(11), 707 - 726.

Özdemır, S. & Muradova, T. (2008). Örgütlerde motivasyon ve verimlilik ilişkisi. Journal of Qafqaz University , 146-153.

Russell, D. W., Altmaier, E. & Velzen, D. V. (1987). Job-related stress, social support, and burnout among classroom teachers. Journal of Applied Psychology, 72, 269-274.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11 basım). Ankara: Seçkin.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

DAĞTEKİN, M., Eker, S. B., İçözlü, F., Tunç, E., Özboğa, M., Cengiz, S., Kaya, B., Bayhan, S., Öziş, F., & Kanat, H. G. (2023). Farklı Eğitim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ases Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 39–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.10466783